ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ) รายละเอียด