ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด