ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 3 ชุด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 3 ชุด)

รายละเอียด