ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ฟลูออไรด์ จำนวน 2,000 มิลลิลิตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ฟลูออไรด์ จำนวน 2,000 มิลลิลิตร) รายละเอียด