ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างทำวัสดุโฆษณา จำนวน 3 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างทำวัสดุโฆษณา จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด