ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 3 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด