ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ Clinical Key จำนวน 1 ฐาน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ Clinical Key จำนวน 1 ฐาน)