ทีม ALS Padrew (8 ริ้ว) Rescue Team จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง