นายแพทย์ ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน แพทย์หญิง ชัชชญา ปุณญาภัสส์ บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง (Syringe Driver)