ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด