ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมลโกลบินเอวันซี (HbA1C) จำนวน 9,600 Test 2. แถบทดสอบไมโครอัลบูมินและครีอะตินิน (Creatinine) ในปัสสาวะกึ่งเชิงปริมาณพร้อมเครื่องอ่านแถบทดสอบ จำนวน 9,600 Test

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมลโกลบินเอวันซี (HbA1C) จำนวน 9,600 Test 2. แถบทดสอบไมโครอัลบูมินและครีอะตินิน (Creatinine) ในปัสสาวะกึ่งเชิงปริมาณพร้อมเครื่องอ่านแถบทดสอบ จำนวน 9,600 Test รายละเอียด