ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564