ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566