ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ หมวดค่าใช้สอย) จำนวน 3 รายการ

  • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ หมวดค่าใช้สอย) จำนวน 3 รายการ  รายละเอียด