ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร โปรดนำบัตรประชาชน มาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ