ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 7/ 2566