ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขาไต จังหวัดฉะเชิงเทรา