ประวัติผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงนาตยา มิลส์
บิดา นายยศ มาคเชนทร์
มารดา นางนิ่มนวล มาคเชนทร์
สามี นายโรเบิร์ต ปีเตอร์ มิลส์
ประวัติการทำงาน
– ปี 2558 – 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
– ปี 2561 – 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
– ปี 2563 – 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
– ปี 2564 – ปัจจุบัน โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา