ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ใหญ่และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้