ผู้บริหารกราบไหว้สักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงพยาบาลพุทธโสธร