ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 ครั้งที่ 1/2560