ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

S__14237714