ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เยี่ยมเสริมพลัง “รพ.สต.” ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา