ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560