ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เข้ารับประทานโล่รางวัล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข