ผู้ใหญ่เอนก – คุณปราณี ปัญญะวิก และครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม