วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่คุณวางใจ

พันธกิจ

เป็นโรงพยาบาลที่บริการแบบองค์รวมที่ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยายบาลและฟื้นฟูสภาพ มีบริการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยตาม SERVICE PLAN เป็นแหล่งผลิต ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข