ร่วมงานกับเรา

 • NEW  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายตำแหน่ง รายละเอียด
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและตำแหน่งนายช่างเทคนิค รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รายละเอียด
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน,กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียด
 • บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เภสัชกร รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เภสัชกร รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง เภสัชกร รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร รายละเอียด
 • “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1″ รายละเอียด
 • “กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1″ รายละเอียด
 • “แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง” รายละเอียด
 • “แจ้งกำหนดเลื่อนวันสอบพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง” รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หลายตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
 •  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ  พนักงานประจำตึก เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการศีกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรรมชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรง ตำแหน่งเภสัชกรรมชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสารธารณสุข รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบริหารทั่วไป รายละเอียด
 • รับบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบริหารทั่วไป รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล,พนักงานบริการกลุ่มงานทันตกรรม,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำตึก,พนักงานประกอบอาหาร,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักกิจกรรมบำบัด,แพทย์แผนไทย,นักโภชนาการ,นักทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
 • โครงการสร้างอาคาร คสล.10 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ รายละเอียด
 • แบบฟอร์มตารางเวรปฏิบัติงานและหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน รายละเอียด
 • ผู้ลงนามในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประกอบอาหาร,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักกิจกรรมบำบัด,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์รายละเอียด
 • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ และวิศวกรเครื่องกล รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่2 รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล  พนักงานประจำตึก พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานประกอบอาหาร พนักงานบัตรรายงานโรค นักกิจกรรมบำบัดนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยาตำแหน่งวิศกรเครื่องกล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด
 • รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียด
 • รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2562  รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รายละเอียด
 • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั้่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและนักวิชาการเงินแลับัญชีชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด
 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 รายละเอียด
 • รับย้าย หรือ รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป(เก็บเงินอาคารจอดรถ) ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 17 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 ตำแหน่ง  รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 3 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่ฝ่ายการเงินและพัสดุ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวช ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานรังสีวิทยา รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (ศูนย์เปล) ตำแหน่งพนักงานเปล 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอก งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (ศูนย์เปล) ตำแหน่งพนักงานเปล 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มการพยาบาล 3 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม  จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอก งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอก งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
 •  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานรังสีวิทยา รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ฝ่ายการเงินและพัสดุ (งานบัญชี) รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รายละเอียด