รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

  • รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด