ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่1 เขตสุขภาพที่6 ประจำปีงบประมาณ 2566