ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหาร ขนม และน้ำดื่ม