ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค