ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ สิ่งของ และอาหารแห้ง