ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ โทรศัพย์มือถือ วัสดุอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ และหมึกพิมพ์