ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคและผลไม้