ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ก๋วยจั๊บ ขนมตาล และเครื่องดื่ม