ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ น้ำดื่ม และอาหารกล่อง