ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหาร และหน้ากากอนามัย