ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ หน้ากากอนามัย และกาแฟ