ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหาร และเครื่องดื่ม