ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหารกล่อง และเครื่องดื่ม