ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภค