ศูนย์สนับสนุนบริการด้านสุขภาพที่6 เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลต้นแบบ ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ