ข้อมูลสุขภาพ

สถิติบริการตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552

สาเหตุการป่วย 10 อันดับ ผู้ป่วยนอก รายละเอียด
สาเหตุการป่วย 10 อันดับ ผู้ป่วยใน รายละเอียด
สถิติผลการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 รายละเอียด
สถิติผู้ป่วยแยกรายสิทธิการรักษา รายละเอียด

แผนภูมิแสดงสถิติบริการตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552

แผนภูมิสถิติบริการ รายละเอียด