ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องวินิจฉัยการได้ยินชนิด True Hybrid Audiometer จำนวน 1 ชุด

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อเครื่องวินิจฉัยการได้ยินชนิด True Hybrid Audiometer จำนวน 1 ชุด) รายละเอียด