ประวัติโรงพยาบาล

        ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ติดกับถนนมรุพงษ์ ห่างจากตัวเมืองหรือศาลากลางปัจจุบัน ประมาณ 1 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ แต่เดิมมีฐานะเป็นเพียงสุขศาลาชั้นหนึ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ.2478 ในสมัยที่พระยาพิพัทธ์ภูมิเศษเป็นนายกเทศมนตรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการจังหวัด และกรรมการอำเภอ พร้อมใจกันชักชวนคหบดี และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมใจกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างขึ้นเป็นสุขศาลาชั้นหนึ่ง  สังกัดอยู่กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่

       พัฒนาการเปลี่ยนแปลง

พ.ศ.2478 นางเจียม เงื่อมอื้อ และนางแถม เจียรศิลป์(คณาวุฒิ) ได้สร้างเรือนไม้ 2 หลังเป็นเรือนคนไข้ในและคนไข้นอก ภายในมีห้องเอกซเรย์และห้องผ่าตัดใหญ่รวมอยู่ด้วยทั้งหมด รับผู้ป่วยได้ 25 เตียง

พ.ศ.2482 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา” ยังคงสังกัดอยู่กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

พ.ศ.2493 กรมการแพทย์รับโอนกิจการมาดำเนินการ

พ.ศ.2507 สร้างตึกเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็น หอผู้ป่วยหนัก กายภาพบำบัด และอาชีวบำบัด

พ.ศ.2508 ประชาชนร่วมกันบริจาคสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “พุทธโสธร 1” จำนวน 480,000 บาท

พ.ศ.2511 ได้รับเงินงบประมาณสร้างตึก 2 ชั้น 50 เตียง จำนวน 746,000 บาท ใช้เป็นหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก และตึกออร์โธปิดิกส์

พ.ศ.2513 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด บริจาคเงินสร้างตึก 2 ชั้น จำนวน 757,500 บาท ใช้เป็นหอผู้ป่วยเด็กและอายุรกรรม (ตึก2)

พ.ศ.2513 ได้รับเงินงบประมาณสร้างตึกผู้ป่วยนอก 2 ชั้น ต่อมาใช้เป็นตึกอำนวยการ

พ.ศ.2514 เริ่มให้บริการแผนก ตา หู คอ จมูก

พ.ศ.2514 ได้รับเงินงบประมาณสร้างตึกผู้ป่วยอายุรกรรม 2 ชั้น 50 เตียง (ตึก3)

พ.ศ.2517 ได้โอนย้ายมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2519 ได้รับเงินงบประมาณสร้างตึกขนาด 50 เตียง 1 หลัง เป็นตึกศัลยกรรม(ตึก5)ต่อมาใช้เป็นตึกตา หู คอ จมูก และอายุรกรรมหญิง1

พ.ศ.2520 ได้รับเงินงบประมาณและเงินบำรุงสร้างตึกรังสี จำนวน  2,714,200 บาท

พ.ศ.2521 ได้รับเงินงบประมาณสร้างตึกผ่าตัด 1 หลัง จำนวน 2,100,000 บาท

พ.ศ.2525 ได้รับเงินงบประมาณสร้างตึกสูตินรีเวช 2 ชั้น มีห้องผ่าตัด/ห้องพิเศษ/เตียงสามัญและเตียงเด็ก  จำนวน 5,060,000 บาท

พ.ศ.2525 เริ่มใช้เครื่องเอกซเรย์แบบ Fluoroscopy ภายใต้ความมืดเพื่อการตรวจพิเศษ

พ.ศ.2528 จัดซื้อเตียงผ่าตัดกระดูกพร้อมเครื่องมือ/เครื่องดูดเด็กด้วยระบบสุญญากาศ/เครื่องส่องตรวจลำไส้ส่วนล่างด้วยกล้องจุลทรรศน์

พ.ศ.2529 จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดอัตโนมัติ/เครื่องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ

พ.ศ.2530 มีศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พ.ศ.2531 ได้รับเงินบริจาคสร้าง “ตึกเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร.” โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการจัดหาทุนก่อสร้างซึ่งมีฯพณฯ ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็นประธาน ร่วมกับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร เป็นตึกพิเศษขนาด 22 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย จำนวน 8,183,940 บาท

พ.ศ.2533 ได้รับเงินงบประมาณรวมกับเงินบำรุงสร้างตึกผู้ป่วยนอก 2 ชั้น  จำนวน 4,800,000 บาท ซึ่งต่อมาใช้เป็นอาคารอำนวยการ

พ.ศ.2534 มีการใช้เครื่องเอกซเรย์ C-Arm เพื่อช่วยในการผ่าตัด

พ.ศ.2536 ได้รับเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท ร่วมกับเงินบำรุง 2,762,000 บาท สร้างหอผู้ป่วย 4 ชั้น ขนาด 120 เตียง และได้รับสมทบจากการทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นเงิน 16 ล้านบาทเศษ ใช้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า” ทำพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2537 ก่อนหน้านี้ได้ทำพิธีอันเชิญหลวงตาฤาษีมีที่อาศรมทรงไทยหลังใหม่

พ.ศ.2536 สร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ซึ่งทำเป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลของรัฐ

พ.ศ.2537 มีศัลยแพทย์ระบบประสาท

พ.ศ.2540 สามารถผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมได้

พ.ศ.2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร เมื่อ 6 มีนาคม 2540

พ.ศ.2541  สร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 9 ชั้น มูลค่า 130 ล้านบาท

พ.ศ.2542 สร้างอาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร 9 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดอาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร เมื่อ 25 สิงหาคม 2542

พ.ศ.2543 เริ่มให้บริการห้องเอกซเรย์ฉุกเฉิน และเครื่องเลเซอร์ผิวหนัง

พ.ศ.2544 ให้บริการฝังเข็มเพื่อรักษาโรค เมื่อวันที่ 29  มกราคม 2544

พ.ศ.2549 ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย 10 ชั้น ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 149,550,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 840 วัน โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ชื่อ “อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี”

พ.ศ.2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2551

พ.ศ.2554 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพุทธโสธร” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เพื่อเป็นการเชิดชูองค์หลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.2556 ก่อสร้างอาคาร 14 ชั้น ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 466,000,000 บาท และเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 70,000,000 บาท  ตั้งชื่อเป็น ”อาคารสิริโสธรารักษ์”

พ.ศ.2560 ก่อสร้างอาคารสนับสนุน 8 ชั้น ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 121,852,200 บาท เริ่มเปิดใช้งานประมาณ ปลายปี พ.ศ.2563

พ.ศ.2560 ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 คสอ. 6 ชั้น ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 50,980,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พยาบาลของโรงพยาบาล

พ.ศ.2564 ก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 314,800,000 บาท ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 มกราคม 2567

 

***ปรับปรุงล่าสุด 4 มีนาคม 2565