ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__50970667-689x1024.jpg

  แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

1. นายแพทย์เขียน กรัยวิเชียร ปี พ.ศ. 2481 -2483
 2. พ.ต.หลวงวรวุฒิ ปรีชาเวช ปี พ.ศ. 2483-2487
3. นายแพทย์ดิลก มัลลิกนาวิน ปี พ.ศ. 2487-2493
4. นายแพทย์สุธรรม ทัพวงศ์ ปี พ.ศ. 2493-2494
5. นายแพทย์สนิท โสพจน์ ปี พ.ศ. 2494-2495
6. นายแพทย์สุวิช ศาสตรวาหา ปี พ.ศ. 2495-2510
7. นายแพทย์ม.ร.ว.ไพฑูรย์ สุทัศนีย์ ปี พ.ศ. 2510-2517
8. นายแพทย์อนันต์ พวงทับทิม ปี พ.ศ. 2517-2530
9. นายแพทย์สุโข วิริยะพงษ์ ปี พ.ศ. 2530-2535
10. นายแพทย์สายัณห์ ตุลารักษ์ ปี พ.ศ. 2535-2535
11. นายแพทย์ประสิทธิ์ วะน้ำค้าง ปี พ.ศ. 2535-2539
12. นายแพทย์ชาย จิรวิศัลย์ ปี พ.ศ. 2539-2544
13. นายแพทย์วิเชียร ลัทธิวงศกร ปี พ.ศ. 2544-2546
14. นายแพทย์วีระพงษ์ เพ่งวาณิชย์ ปี พ.ศ. 2546-2554
15. นายแพทย์ประชา ชยาภัม  ปี พ.ศ. 2554-2556
16. นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ปี พ.ศ. 2556-2557
17. นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ปี พ.ศ. 2557-2558
18. แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ปี พ.ศ. 2558-2564
19. แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ตั้งแต่ 2564 – ปัจจุบัน