ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล

1. นายแพทย์เขียนกรัยวิเชียรปี พ.ศ. 2481 -2483
2. พ.ต.หลวงวรวุฒิปรีชาเวชปี พ.ศ. 2483-2487
3. นายแพทย์ดิลกมัลลิกนาวินปี พ.ศ. 2487-2493
4. นายแพทย์สุธรรมทัพวงศ์ปี พ.ศ. 2493-2494
5. นายแพทย์สนิทโสพจน์ปี พ.ศ. 2494-2495
6. นายแพทย์สุวิชศาสตรวาหาปี พ.ศ. 2495-2510
7. นายแพทย์ม.ร.ว.ไพฑูรย์สุทัศนีย์ปี พ.ศ. 2510-2517
8. นายแพทย์อนันต์พวงทับทิมปี พ.ศ. 2517-2530
9. นายแพทย์สุโขวิริยะพงษ์ปี พ.ศ. 2530-2535
10. นายแพทย์สายัณห์ตุลารักษ์ปี พ.ศ. 2535-2535
11. นายแพทย์ประสิทธิ์วะน้ำค้างปี พ.ศ. 2535-2539
12. นายแพทย์ชายจิรวิศัลย์ปี พ.ศ. 2539-2544
13. นายแพทย์วิเชียรลัทธิวงศกรปี พ.ศ. 2544-2546
14. นายแพทย์วีระพงษ์เพ่งวาณิชย์ปี พ.ศ. 2546-2554
15. นายแพทย์ประชาชยาภัมปี พ.ศ. 2554-2556
16. นายแพทย์ประสิทธิ์มานะเจริญปี พ.ศ. 2556-2557
17. นายแพทย์วีระศักดิ์อนุตรอังกูรปี พ.ศ. 2557-2558
18. แพทย์หญิงสมบัติชุติมานุกูลปี พ.ศ. 2558-2564
19. แพทย์หญิงนาตยามิลส์ตั้งแต่ 2564 – ปัจจุบัน