เครือข่ายวิจัย/คลินิกวิจัย

วัตถุประสงค์ ของเครือข่ายวิจัย

เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลพุทธโสธร (Buddhasothorn Hospital Research Network; BSH ResNet)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยทางคลินิกในโรงพยาบาลพุทธโสธร​​ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้นๆได้

คลินิกวิจัย (Research Clinic)

วัตถุประสงค์

ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วยการกำหนดประเด็นการศึกษา  การสุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือวัด   การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  การอธิบายผล  การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บุคลากรประจำคลินิกวิจัย (Research consultant staff)

นพ เกรียงศักดิ์ ทองชัยประสิทธิ์​ (Dr.Kriangsak Thongchaiprasit) ***แทรก curriculum vitae (CV)

พญ.ศรีวรรณา มานะทิวสน (Dr.Sriwanna Manatiwson) ***แทรก curriculum vitae (CV)

นพ.ชัยชนะ จันทรคิด (Dr.Chaichana Chantharakhit) ***แทรก curriculum vitae (CV)

นพ.สุทธิพงษ์ อิทธิพร (Dr.Suttipong Ittiporn) ***แทรก curriculum vitae (CV)

นพ.ธนู นพโสภณ (Dr.Thanu Nopsophon) ***แทรก curriculum vitae (CV)

ดร.สมใจ นกดี (Dr.Somjai Nokdee) ***แทรก curriculum vitae (CV)

ติดต่อ

ศูนย์วิจัยโรงพยาบาลพุทธโสธร  ชั้น 1 อาคารศุนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร, โทร 038-814375-78, Email: researrch_bsh@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานการวิจัยของบุคลากรในแต่ละปี