เด็กชายศุภวัฒน์ เจียรจรูญศรี (น้องสุกี้) มอบอาหาร และของเล่นให้ผู้ป่วยตึกเด็ก