แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (โครงการจ้างงานติดตั้งเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3 ตึกเด็ก)

  • แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (โครงการจ้างงานติดตั้งเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3 ตึกเด็ก) รายละเอียด